تیم بین‌المللی از ستاره‌شناسان دو منظومه ستاره‌ای دوتایی نادر را کشف کردند!!