تلسکوپ فضایی جیمز وب و آلما هسته دورترین پیش خوشه کهکشانی را ثبت کردند!!