تلسکوپ فضایی جیمز وب با موفقیت آنتن خود را مستقر کرد!!