تلسکوپ رومن ناسا چگونه می‌تواند با بررسی غبار فضایی به یافتن سیارات مشابه زمین کمک کند