تلسکوپ رادیویی در سمت دور ماه به “عصر تاریک” جهان نگاه می‌کند!!