تصویر جدید وب واضح ترین نمای حلقه های نپتون در دهه های اخیر را ثبت می کند