تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب آسیب قابل توجهی از برخورد ریز شهاب سنگ را نشان می‌دهد