این سیستم ستاره دوتایی دوبل ناپایدار می‌تواند به صورت یک ابرنواختر نوع Ia منفجر شود!!