ابرنواختری در تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب می‌تواند به حل یکی از بزرگترین رازهای جهان کمک کند!!