آیا ستاره‌شناسان نور حاصل از برخورد دو سیاهچاله را برای اولین بار مشاهده کردند؟