آیا زمین می‌تواند از چرخش باز بماند و اگر این کار را می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟