آیا زمان ارسال پیام دیگری به بیگانگان هوشمند فرا رسیده است؟