مطالب طبقه‌بندی نشده

خوشه های ستاره ای

غول های سرخ

راجب خورشید بیشتر بدانیم

حرکت های ستاره ای

اخترزیست: تکیه‌گاه، تراکم سلول و فاکتورهای شیمیایی رشد، بر تقسیم سلول اثر می‌گذارند!!

مایع تاریک با جرم منفی: نظریه جدید هیجان‌انگیز که می‌تواند 95٪ جهان گمشده را توضیح دهد؟!

مرگ ستارگان پرجرم با زمزمه‌ای همراه است

چگونه ایستگاه بین‌المللی فضایی را در آسمان شناسایی کنید!!!

آفرینش: بیگ بنگ