ماه: فوریه 2022

ساختارهای یونیزه شده عجیب و غریب، بقایای ابرنواختر در اطراف یک منبع پرتو ایکس فوق‌درخشنده هستند!!

تصویر MUSE RGB از سحابی اطراف NGC 1313 X–1. اعتبار: Gúrpide و همکاران، 2022.                                                                                                      …