آیا حضور گازهای سمی احتمال وجود زندگی پیشرفته را کمتر می‌کند؟

 مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که سیارات فراخورشیدی – جهانهای موجود در مدار ستاره‌های دوردست - ممکن است گازهای سمی...
ژوئن 23, 20190 DownloadsDownload